WERKEN BIJ DE BROUWERIJ

Brouwerij Haacht is een vaste waarde in een boeiende sector; een brouwerij op mensenmaat die staat voor ondernemingszin, maatschappelijke verantwoordelijkheid en stijl.

OPENSTAANDE VACATURES

Verklaring betreffende de bescherming

van de persoonsgegevens van de medewerkers

van nv CO.BR.HA. en verbonden vennootschappen

(Privacyverklaring medewerkers)

 

Deze verklaring (hierna ‘de verklaring’ genoemd) is van toepassing op de medewerkers in dienst van CO.BR.HA., met maatschappelijke zetel te Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, ingeschreven onder het KBO nummer 0403.567.015 en de aan haar verbonden vennootschappen (hierna ook genoemd ‘CO.BR.HA.’, ‘werkgever’, ‘wij’ of ‘de onderneming’).

Onder de term ‘medewerkers’ wordt in huidig document volgende categorieën van personen verstaan: werknemers, uitzendkrachten, stagiairs, consultants, zelfstandigen, vrijwilligers en sollicitanten.

 

 1. Doel van deze verklaring

Het doel van deze verklaring is de medewerkers van CO.BR.HA. te informeren over de persoonsgegevens die over hen worden vergaard en de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van en/of met het oog op de werkrelatie en de daaraan verbonden rechten.

Deze verklaring wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van:

 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens;
 • verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (ook gekend onder de benaming ‘GDPR’ en hierna ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’ genoemd).

Via deze verklaring betreffende de bescherming van de persoonsgegevens garandeert de werkgever dat de medewerkers:

 • geïnformeerd worden over de verwerking van hun persoonsgegevens en hun rechten;
 • de controle zullen behouden over hun persoonsgegevens verwerkt door de werkgever in het kader van de arbeidsrelatie;
 • hun rechten ten aanzien van hun persoonsgegevens zullen kunnen uitoefenen.

 

 1. Definities

In het kader van deze verklaring hebben wij de onderstaande termen als volgt gedefinieerd:

 • ‘persoonsgegevens’: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • ‘verwerking’: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, wissen of vernietigen van gegevens.
 • ‘verwerkingsverantwoordelijke’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • ‘verwerker’: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • ‘betrokkene’: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van persoonsgegevens, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, een online identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
 • ‘toestemming’ van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
 • ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige (opzettelijke) wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

 

 1. Ontvangers van deze verklaring

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot :

 • kandidaten die solliciteren voor een specifieke vacature of op spontane basis;
 • personen die voor CO.BR.HA. werken als werknemer, arbeider, vrijwilliger, uitzendkracht, stagiair of zelfstandige.

Indien wij gegevens van derden (bijv. de naam en contactgegevens van uw partner, kinderen, enz.) die door u aan ons zijn verstrekt, verzamelen en verwerken, verzoeken wij u deze derden op de hoogte te stellen van de doorgifte van deze gegevens en van het bestaan van deze verklaring, zodat zij op de hoogte zijn van de verwerking die wij op hun gegevens uitvoeren en van hun rechten.

 

 1. BR.HA. als verwerkingsverantwoordelijke
 • Verwerkingsverantwoordelijke

CO.BR.HA. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die verzameld en gebruikt worden in het kader van zijn hoedanigheid van (mogelijke) werkgever.

In het kader van onze activiteiten kan CO.BR.HA. uw persoonsgegevens verwerken (door het verzamelen, opslaan, enz.). Wij bepalen hiervoor de doeleinden (waarom) en middelen (hoe) van de verwerking van uw persoonsgegevens. Als zodanig dienen wij te worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke.

Als verwerkingsverantwoordelijke besteden wij bijzondere aandacht aan de bescherming van uw privacy en van uw persoonsgegevens en daarom verbinden wij ons ertoe om redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Wij behouden ons echter het recht voor om uw persoonsgegevens mee te delen in overeenstemming met de bepalingen die in de verklaring zijn opgenomen.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Verwerkingsverantwoordelijke: CO.BR.HA. nv

E-mail: gdpr@haacht.com

Adres: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek.

 • Privacyverantwoordelijke

We hebben een privacyverantwoordelijke aangewezen.

U kunt contact opnemen met de privacyverantwoordelijke indien u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en indien u een van de in punt 10 van de verklaring beschreven rechten wilt uitoefenen.

Contactgegevens van de privacycontactpersoon:

E-mail: gdpr@haacht.com

Adres: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek.

 

 1. Verwerkte persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

CO.BR.HA. verwerkt de volgende persoonsgegevens van medewerkers om de hierna beschreven doelstellingen te bereiken:

 • Selectie- en aanwervingsprocedure                             

De verwerking van uw persoonsgegevens is gerechtvaardigd en/of desgevallend noodzakelijk in het kader van de selectie- en aanwervingsprocedure van sollicitanten en is gebaseerd op ons rechtmatig belang om personeel te kunnen aanwerven.

Als zodanig verzamelen en verwerken we de volgende categorieën gegevens:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • naam en adres;
 • kopie identiteitskaart, kopie paspoort;
 • rijksregisternummer;
 • telefoonnummer (vaste lijn en gsm);
 • e-mailadres;

Gegevens betreffende studies en opleiding:

 • academisch cv;
 • beroepsopleiding en beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen;
 • werkervaring en vorige functies;
 • vorige werkervaringen (bij een andere werkgever);
 • eventuele referenties van de vorige werkervaringen of testrapporten;

Andere gegevens die door de kandidaat zijn verstrekt:

Deze gegevens kunnen onder meer worden verzameld bij voormalige werkgevers indien u daarmee heeft ingestemd.

 • Registratie van uw gegevens in een wervingsreserve

Het bewaren van uw persoonsgegevens in een wervingsreserve is gerechtvaardigd op basis van ons legitiem belang, namelijk om contact op te nemen met de kandidaat die niet bij een eerdere sollicitatie werd geselecteerd of aangeworven, om nieuwe vacatures voor te stellen zodra er vacatures die in de lijn liggen van het profiel van de ex-kandidaat beschikbaar komen bij CO.BR.HA.

Als zodanig verwerken we de volgende categorieën gegevens:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • Zie details onder 5.3

Gegevens betreffende studies en opleiding:

 • Zie details onder 5.3

Andere gegevens die door de kandidaat zijn verstrekt:

 • Zie details onder 5.3
 • Loonbeheer en personeelsadministratie

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is gerechtvaardigd en noodzakelijk zowel in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (hieronder begrepen de samenwerkingsovereenkomst met zelfstandigen, stageovereenkomst e.d.m.) als wegens wettelijke verplichtingen die op de werkgever rusten.

Deze persoonsgegevens worden immers verwerkt in het kader van, onder meer, het loonbeheer, het persoonlijk dossier en het beheer van de verzekeringen, alsook in het kader van de vervulling van de wettelijke verplichtingen van de medewerkers.

Met andere woorden worden persoonsgegevens verwerkt om de verplichte formaliteiten te vervullen die worden opgelegd door de geldende (sociale, fiscale of andere) wetgeving of met het oog op het verkrijgen, schorsen of tenietgaan van het recht op uitkeringen of andere vergoedingen (ziekte- en invaliditeitsverzekering enz.) of m.b.t. loonbeheer, inclusief extralegale voordelen en beheer van materiaal dat ter beschikking werd gesteld door de werkgever.

Persoonsgegevens die niet onontbeerlijk zijn volgens de bovenvermelde criteria kunnen worden verzameld op basis van een gerechtvaardigd belang, zoals hieronder gedefinieerd.

De hiervoor verzamelde persoonsgegevens zijn voornamelijk:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • naam en adres;
 • kopie identiteitskaart, kopie paspoort;
 • rijksregisternummer;
 • telefoonnummer (vaste lijn en gsm);
 • e-mailadres (persoonlijk en professioneel);
 • personeelsnummer;
 • nummerplaat;

Persoonlijke kenmerken:

 • leeftijd, geboortedatum en -plaats;
 • nationaliteit, geslacht;
 • werknemer buiten de EU: visum, arbeidskaart, verblijf- en reisrecht, …

Gegevens betreffende het door de werkgever desgevallend ter beschikking gestelde materiaal:

 • auto;
 • gsm,
 • laptop, tablet;
 • sleutels en badges;
 • werkmiddelen;

Gegevens die verband houden met de financiële bijzonderheden:

 • bankrekeningnummer;
 • verzekeringen in het kader van de beroepsrelatie: aard, gedekte risico’s, verzekerde bedragen, verzekerde periode, vervaldatum, betalingen, opties, begunstigden, gezinssituatie, …

Gegevens betreffende studies en opleiding:

 • academische cv:
 • beroepsopleiding en beroepsbekwaamheid: getuigschriften en beroepsopleidingen;
 • werkervaring en vorige functies;
 • vorige werkervaringen (bij een andere werkgever);
 • eventuele referenties van de vorige werkervaringen of testrapporten;
 • opleidingen gevolgd tijdens de tewerkstelling bij CO.BR.HA.;

Beroeps- en tewerkstellingsgegevens:

 • statuut van de medewerker (werknemer, arbeider, zelfstandige, …);
 • aard van de overeenkomst (voltijds of deeltijds regime) en gepresteerde uren;
 • functie (titel, niveau …)
 • functiebeschrijving;
 • professioneel e-mailadres;
 • professioneel telefoonnummer (vast en mobiel);
 • werkplaats(en);
 • werkrooster;
 • uurtarief, loon en looncomponenten (hieronder begrepen extralegale voordelen en andere loongerelateerde informatie);
 • evaluaties prestaties medewerker, tussentijdse gesprekken;
 • loopbaanverloop (uitgeoefende functies);
 • afwezigheden (frequentie, duur) en redenen / aard;
 • incidenten en tuchtmaatregelen (bijvoorbeeld omtrent problematisch drankgebruik, snelheidsovertredingen, …);

Gegevens die verband houden met de gezinssamenstelling:

 • burgerlijke staat, gezinssamenstelling en fiscale toestand;
 • details (identificatiegegevens) over familie- of gezinsleden;

Opslaan van afbeeldingen:

 • afbeeldingen

Gegevens betreffende de gezondheid

 • gegevens betreffende ziekte en hospitalisatie;
 • gegevens betreffende arbeidsongevallen.
 • Evaluaties en opleidingen

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is gerechtvaardigd en noodzakelijk op basis van het contract tussen CO.BR.HA. en de medewerker, of op basis van het gerechtvaardigde belang van CO.BR.HA.

Noteren we volgende verwerkingen: de evaluatie en opvolging van het personeel, de professionele evolutie, de planning en het beheer van de opleidingen, de motivering van het ontslag, ... Bovendien zijn er wettelijke verplichtingen voor de werkgever omwille van de bestaande arbeidsrelatie.

In deze context zullen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Persoonlijke kenmerken:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Gegevens die verband houden met de financiële bijzonderheden:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Gegevens betreffende studies en opleiding:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Beroeps- en tewerkstellingsgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3
 • Organisatie en planning van het werk

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is gerechtvaardigd en noodzakelijk op basis van het contract tussen CO.BR.HA. en de medewerker, of op basis van het gerechtvaardigde belang van CO.BR.HA.

Noteer o.m. de volgende verwerkingen: de planning van de prestaties, de efficiënte coördinatie van de ploegenarbeid, de registratie van de gewerkte tijd, de vakantieplanning, de registratie en de opvolging van de afwezigheidsdagen, de planning van de bezoeken bij de klanten/leveranciers …

In deze context zullen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Persoonlijke kenmerken:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Beroeps- en tewerkstellingsgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Andere:

 • Registratie van de arbeidstijd.
 • Controle op de werkvloer

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is gerechtvaardigd en noodzakelijk in het kader van de uitvoering van het contract met de medewerkers en het gerechtvaardigde belang van CO.BR.HA., onder meer wat betreft de controle van de beroepsactiviteit op de werkvloer en bij klanten, en de eventuele controle op het gebruik van e-mail, internet en telefoon.

In deze context zullen de volgende persoonsgegevens verwerkt worden:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Persoonlijke kenmerken:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Andere:

 • Overzicht van het gebruik van e-mail en internet volgens de procedures vastgelegd in het arbeidsreglement.
 • Beveiliging van de onderneming en haar materiaal

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is gerechtvaardigd en noodzakelijk op basis van het gerechtvaardigde belang van CO.BR.HA., en/of op basis van het contract met de medewerkers.

Noteer de volgende verwerkingen: de beveiliging van de onderneming, de bescherming van haar goederen en de invoering van alle maatregelen om indringing te voorkomen.

In deze context zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Persoonlijke kenmerken:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Andere:

 • Videobeelden n.a.v. camerabewaking op de plaatsen overeengekomen door de ondernemingsraad.
 • Aanzetten tot sociale betrokkenheid in de onderneming

De verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is gerechtvaardigd en desgevallend noodzakelijk in het kader van de sociale betrokkenheid van de medewerkers en hun gezin of indien hiervoor desgevallend toestemming werd gegeven (bv. intranet, cohesie binnen de onderneming, organisatie van evenementen, ...).

In deze context zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Persoonlijke en contactgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Persoonlijke kenmerken:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Beroeps- en tewerkstellingsgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Gegevens die verband houden met de gezinssamenstelling:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Opslaan van afbeeldingen:

 • Foto’s (van het gezin) van de medewerker

Andere:

 • Gegevens in verband met vrije tijd en interesses.
 • Preventie, veiligheid en welzijn van medewerkers

De verwerking van uw persoonsgegevens is gerechtvaardigd in het kader van onze wettelijke verplichting op grond van de wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten die in het kader van deze wet zijn uitgevaardigd, namelijk het bevorderen van uw welzijn op het werk.

Als zodanig verzamelen en verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatie- en contactgegevens:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Gegevens over gezondheid:

 • Zie details hierboven onder 5.3

Al deze persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene basisbeginselen, namelijk het beoogde doel en de evenredigheid van de verwerking.

 

 1. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken en verwerken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst, e.d.m.) met CO.BR.HA. en/of om, op uw verzoek, de nodige stappen te ondernemen voor het afsluiten van een contract met ons (tijdens de aanwervingsprocedure).
 • U heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen (gebruik van foto's, ...).
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens is nuttig en/of noodzakelijk in het kader van onze legitieme belangen. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om aan onze legitieme belangen te voldoen, zorgen we ervoor dat er een eerlijk evenwicht wordt gevonden tussen uw fundamentele rechten en vrijheden, inclusief uw privacy, en onze legitieme belangen.
 • Tot slot zijn we wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken onder bepaalde wettelijke verplichtingen, en in sommige gevallen moeten we deze persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten bekendmaken.

Wij baseren ons meer bepaald op dit principe om de noodzakelijke verwerking uit te voeren voor:

 • Beheer van de lonen en de personeelsadministratie op grond van met name de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 • Evaluatie en opvolging van uw prestaties overeenkomstig de wet van 8 april 1965 tot vaststelling van het arbeidsreglement;
 • Het beschermen van het welzijn van de werknemer krachtens in het bijzonder de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk en de code van welzijn op het werk.
 • Eventuele andere wettelijke bepalingen waaraan CO.BR.HA. moet voldoen.
 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Als werkgever dienen wij onder bepaalde omstandigheden bepaalde persoonsgegevens door te geven aan derden.

In het bijzonder kunnen wij onder meer uw persoonsgegevens delen met de volgende derden:

 • sociaal secretariaat;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • overheidsorganen (FOD Werkgelegenheid, FOD Financiën, Inspectie van de Sociale Wetgeving, enz.);
 • de gerechtelijke autoriteiten;
 • sociale zekerheid;
 • sectorale sociale fondsen;
 • arbeidsgeneesheer, de externe dienst en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vertrouwenspersoon;
 • leasingmaatschappij;
 • contractpartijen waarmee een overeenkomst werd gesloten betreffende extralegale voordelen (gsm-abonnement, maaltijdcheques, …);
 • de ondernemingsraad;
 • vakbondsdelegaties;
 • de Raad van Bestuur;
 • deurwaarders en/of een door de werkgever aangewezen advoca(a)t(en);
 • advies- en auditbedrijven;
 • bedrijven die ons bijstaan bij rekrutering en interimbeheer;

Behoudens indien dit noodzakelijk is, zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden worden meegedeeld of ter beschikking worden gesteld en deze doorgifte zal uitsluitend gebeuren in het kader van de bestaande overeenkomst tussen de medewerkers en CO.BR.HA.

 

 1. Waar bewaren en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de Europese Unie (hierna ‘EU’) en/of de Europese Economische Ruimte (hierna ‘EER’). Mocht het echter nodig blijken om ze buiten de EU en/of de EER te verplaatsen, dan zullen we ervoor zorgen dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gegarandeerd, in overeenstemming met hoofdstuk V van de AVG.

 

 1. Duur van de verwerking

De werkgever zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan de tijd die nodig is om de doelstellingen te bereiken (zie punt 5).

Meer bepaald slaan we uw persoonsgegevens op:

 • zolang het nodig is voor de loonverwerking;
 • zolang dat nodig is voor de uitvoering van de (arbeids- of gelijkaardige) overeenkomst of voor het goede verloop van het wervingsproces;
 • tot 2 jaar voor de rekruteringsreserve;
 • voor de gehele duur van het dienstverband en tot vijf jaar na het einde van de (arbeids- of gelijkaardige) overeenkomst;
 • tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen;
 • zolang het nodig is om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit een wet, andere regelgeving of overeenkomst;
 • zolang het nodig is om onze rechten voor de rechter te verdedigen.
 1. Uw rechten
 • Wat zijn uw rechten?

Elke medewerker heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door de werkgever. Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten.

 • Recht op informatie

U heeft het recht om ten laatste op het moment van het verzamelen van uw persoonsgegevens geïnformeerd te worden over de verwerking die wij uitvoeren, uw rechten die hierop betrekking hebben en de uitoefening van deze rechten. Daarom hebben wij deze verklaring opgesteld.

 • Recht van inzage

U heeft toegang tot de u betreffende persoonsgegevens die door CO.BR.HA. worden verwerkt en u heeft eveneens recht op de inzage ervan. Op uw verzoek bezorgen wij u een kopie van uw persoonsgegevens. U heeft ook de mogelijkheid om een antwoord te krijgen op elke vraag met betrekking tot de verwerking(en) van uw persoonsgegevens (verwerkingsredenen, ontvangers, bewaartermijn, ...).

 • Recht op wissing en rectificatie

U heeft het recht om de wissing of de rectificatie van onjuiste, onvolledige of ongepaste persoonsgegevens te vragen.

 • Recht op vergetelheid

U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te vragen en te verkrijgen als:

 • de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het beoogde doel;
 • het voorwerp van de verwerking onrechtmatig is;
 • terecht bewaar wordt gemaakt tegen de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid

Op uw verzoek en voor zover dit technisch mogelijk is, zal CO.BR.HA. u of de derde die u heeft aangeduid in een digitaal, leesbaar en gestructureerd formaat een kopie van de door u aan de werkgever overgemaakte persoonsgegevens ter beschikking stellen. Zo kan u ze meer bepaald registreren voor persoonlijk (her)gebruik of vragen om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

De privacywet beperkt dit recht tot de persoonsgegevens die oorspronkelijk door de medewerker zelf ter beschikking werden gesteld van de werkgever.

 • Recht op beperking van de behandeling

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Zo kunnen wij de verwerking die wij uitvoeren tijdelijk en/of gedeeltelijk stopzetten. U kunt een bepaalde verwerking of alle verwerkingen die wij op uw persoonsgegevens uitvoeren permanent stopzetten door een beroep te doen op het recht van bezwaar.

 • Recht op het intrekken van uw toestemming

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken.

 • Recht van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop CO.BR.HA. bepaalde persoonsgegevens verwerkt in functie van onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht daartegen bezwaar te maken. Wij zullen dit bezwaar aanvaarden, behalve in geval van dwingende reden.

 • Uitoefening van de rechten inzake gegevensbescherming

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, moet u uw schriftelijke aanvraag dateren en ondertekenen en een kopie van uw identiteitskaart bijvoegen.

Indien u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de privacyverantwoordelijke via de volgende kanalen:

Per e-mail: gdpr@haacht.com
Per post op het volgende adres: Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek

Deze aanvraag is kosteloos, behalve in geval van aanvragen die door de verwerkingsverantwoordelijke als kennelijk ongegrond of buitensporig worden beoordeeld (met name wegens hun repetitieve karakter).

Wij kunnen eveneens de betaling eisen van redelijke kosten op basis van de administratieve kosten voor elke bijkomende kopie die wordt gevraagd.

Deze aanvraag tot het verkrijgen van een kopie van de persoonsgegevens wordt binnen de maand verwerkt. Deze termijn kan eventueel met twee maanden worden verlengd, mede gelet op de complexiteit en het aantal aanvragen. In geval van verlenging van de termijn wordt de medewerker hiervan op de hoogte gebracht en de redenen worden hem meegedeeld.

De verwerkingsverantwoordelijke verwittigt derden aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld van elke uitgevoerde rectificatie, wissing of beperking, voor zover dit mogelijk is en/of indien dit geen onevenredige inspanning veroorzaakt.

Indien u meent dat CO.BR.HA. geen gevolg heeft gegeven aan uw verzoek, commentaar heeft bij de uitoefening van uw rechten, of indien u van oordeel bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving, kan een klacht worden ingediend bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35,1000 Brussel
Telefoon : 02/274.48.00
E-mail : contact@apd-gba.be
Website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

 1. Beveiliging van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de medewerkers worden als strikt persoonlijk beschouwd. CO.BR.HA. treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of een andere ongerechtvaardigde gegevensverwerking.

In geval van een inbreuk op de persoonsgegevens (bijvoorbeeld vernietiging, verlies, wijziging, toevallige of illegale toegang, enz.) binnen CO.BR.HA., en als deze inbreuk op de persoonsgegevens een groot risico blijkt te vormen voor uw rechten en vrijheden, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

 1. Kennisgeving en wijziging van deze verklaring

Deze verklaring wordt bij implementatie gestuurd naar alle mailadressen van de medewerkers van de onderneming, en opgehangen aan de valven.

De privacyverklaring medewerkers kan tevens geraadpleegd worden op Eugène, en wordt toegevoegd aan de onthaalbrochure die ter beschikking wordt gesteld aan nieuw aangeworvenen.

De medewerkers kunnen eveneens een kopie bekomen bij hun diensthoofd.

Voor sollicitanten is deze verklaring raadpleegbaar op de website jobs.haacht.com, of zal deze meegedeeld worden via e-mail of papieren kopie, in functie van de wijze waarop de sollicitant en CO.BR.HA. in contact zijn.

CO.BR.HA. behoudt zich het recht voor deze verklaring te wijzigen en te allen tijde bij te werken.

Bij belangrijke wijzigingen zal de datum van wijziging van de aangifte worden bijgewerkt en zal de medewerker hiervan op de hoogte worden gebracht en zal hem een kopie van de nieuwe aangifte worden bezorgd.

Versie: 02.04.2021